Política de Cookies y Privacidad

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Para conocer más información sobre las cookies, sagratcorelvendrell-serveis.cat (Col·legi Sagrat Cor El Vendrell) le invita a acceder al siguiente enlace:

https://www.aepd.es/media/guias/guia-privacidad-y-seguridad-en-internet.pdf

sagratcorelvendrell-serveis.cat (Col·legi Sagrat Cor El Vendrell) utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan a continuación:

  1. cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.
  2. cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los usuarios): si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web permite mejorar nuestros servicios y ofrecerle mejores contenidos.

Dades del Centre:
Identitat: COL·LEGI SAGRAT COR EL VENDRELL
Adreça: Carretera de Valls, 26 43700 El Vendrell
Telèfon: 977660173
Email: sagratcor@sagratcorelvendrell.cat

Pot vostè dirigir-se a l’Agència Espanyola de protecció de Dades per obtenir informació addicional sobre els seus drets o presentar una reclamació davant la mateixa, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets respecte al Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 (RGPD), obtenint tota la informació necessària per a això a través de la web www.agpd.es.

Finalitat:
Perquè usem les dades?

Les dades personals dels alumnes són únicament tractades per al desenvolupament de les funcions docents o orientadores pròpies del Centre. Qualsevol ús de les dades personals dels alumnes diferent dels aquí indicats, exigirà un consentiment previ, exprés i específic dels seus titulars o representants legals. D’acord a la normativa vigent, les dades personals que podem sol·licitar per al compliment de les labors anteriorment indicades, són aquelles que fan referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l’educació i orientació dels alumnes.

En el cas de les dades personals dels familiars seran exclusivament tractades amb finalitats administratives relacionades amb les labors docents i orientadors, anteriorment citades.

Quant temps custodiem les dades?

El termini de custòdia dels expedients i qualsevol altra documentació acadèmica és el que es fixi en la normativa autonòmica aplicable. D’acord a la normativa vigent forma part de l’expedient acadèmic de l’alumne “els resultats de l’avaluació, de les propostes de promoció i titulació i, si escau, de les mesures d’atenció a la diversitat adoptades, de les adaptacions curriculars significatives, del lliurament del certificat oficial sobre la seva escolaritat i el nivell d’adquisició de les competències bàsiques i un informe orientador sobre les seves opcions acadèmiques i professionals”.

Tota aquella documentació que pugui adjuntar-se a l’expedient acadèmic de l’alumne i que no formi part específicament del mateix, serà destruïda pel Centre al moment que l’alumne compleixi el seu cicle formatiu en el mateix.

Legitimització:

La Disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que “Els pares o tutors i els propis alumnes hauran de col·laborar en l’obtenció de la informació a la qual fa referència aquest article. La incorporació d’un alumne a un centre docent suposarà el consentiment per al tractament de les seves dades i, si escau, la cessió de dades procedents del centre en el qual hagués estat escolaritzat amb anterioritat, en els termes establerts en la legislació sobre protecció de dades. En tot cas, la informació a la qual es refereix aquest apartat serà l’estrictament necessària per a la funció docent i orientadora, no podent tractar-se amb finalitats diferents de l’educatiu sense consentiment exprés.”

En els casos que fos necessari el consentiment per al tractament de les dades, aquest serà atorgat pel propi alumne en el cas que aquest sigui major de 13 anys. Si fos menor d’aquesta edat, el consentiment serà atorgat pel titular pàtria potestat o la tutela del menor.

Destinataris:
Cessions de dades a tercers

Únicament cedirem les dades personals en aquells casos en què existeixi una obligació legal per fer-ho. En aquests casos els cessionaris de les dades solen ser administracions públiques que tindran accés a les dades en el marc de les seves competències.

En qualsevol altre cas sol·licitarem el consentiment previ i explícit del titular de les dades, per procedir a la seva cessió.

Categoria de dades tractades

El Centre tractarà la següent tipologia de dades personals en exercici de la seva activitat:

Dades identificatives.
Dades econòmiques.
Dades acadèmiques.
Dades curriculars.
Dades sensibles (només en el cas dels alumnes).Els titulars de les dades tenen dret a:
Accedir a les dades personals.
Rectificar les dades personals.
Suprimir les dades personals.
Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als seus drets.